تعداد : 10 عدد
نوع :مرغ محلی 1
سن: 10 ماه و 8 روز
تعداد : 2 عدد
نوع :قرقاول
سن: 9 ماه و 8 روز
تعداد : 3 عدد
نوع :بلدرچین
سن: 1سال و 1 ماه و 25 روز
تعداد : 3 عدد
نوع :همستر
سن: 5 ماه و 22 روز
تعداد : 5 عدد
نوع :همستر b1-1
سن: 2 ماه و 7 روز
تعداد : 3 عدد
نوع :همستر b1-2
سن: 26 روز
تعداد : 10 عدد
نوع :همستر br1-2
سن: 14 روز
تعداد : 4 عدد
نوع :همستر br1-1
سن: 1 ماه و 27 روز